Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Dopuszczenie do obrotu giełdowego

Zgoda Rady Giełdy na obrót danym papierem wartościowym na giełdzie.

Downgrade

Negatywna zmiana ratingu, obniżenie ratingu.

Duration

Zmiana w wartości inwestycji kapitałowej która będzie rezultatem 1% zmiany stóp procentowych. Duracja jest określona w latach, przykładaowo 5 letnia duracja oznacza, że aktywo zyska na wartości 5% na skutek spadku wartości stóp procentowych o 1% i straci na wartości 5% jeżeli stawki procentowe spadą o 1%.

dw (do wymiany)

Informacja podawana obok kursu giełdowego dla danego papieru wartościowego oznaczająca, że w najbliższym czasie zostanie dokonana jego wymiana (podział).

Dyskonto

Odwrotność procentu składowego. Technika pozwalająca określić aktualną wartość przyszłych (oczekiwanych) dochodów. Polega na przemnożeniu tych dochodów w kolejnych latach przez współczynnik dyskontowy at = 1/(1+r)^t. Znajduje zastosowanie m.in. w rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji i procesach wyceny kapitału.

Dywidenda

Określona uchwałą walnego zgromadzenie akcjonariuszy spółki część zysku netto spółki, przypadająca do wypłaty na jedną akcję.

Dźwignia całkowita (complex leverage)

Miara ryzyka całkowitego związanego z działalnością jednostki wyrażona iloczynem dźwigni finansowej i dźwigni operacyjnej.

EBIAT

(Earnings Before Interest After Taxes) zysk przed odsetkami i po opodatkowaniu.

EBIT

(Earnings Before Interest and Taxes) zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem.

Emitent

Podmiot wystawiający papiery wartościowe we własnym imieniu.

[||Poprzednie]
  Do początku  ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...  Do końca  
[Następne||]

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes