Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Kapitalizacja rynkowa

Całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych lub wybranej grupy papierów wartościowych notowanych na giełdzie, liczona według kursu giełdowego.

Karta umowy

Dowód zawarcia i podstawa rozliczania transakcji giełdowych.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.)

Spółka powołana przez Skarb Państwa i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA; do głównych zadań KDPW SA należą: - przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych będących w publicznym obrocie - obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych - wystawianie świadectw depozytowych - organizacja i prowadzenie rozliczeń transakcji.

Krzywa rentowności

Termin opisujący wartości rentowności porównywalnych instrumentów (np. obligacji zerokuponowych) w zależności od daty zapadalności takiego instrumentu. O pozytywnej krzywej rentowności mówi się wówczas gdy wartości rentowności rosną wraz z okresem zapadalności instrumentu. Negatywna krzywa rentowności to taka krzywa, której wartości rentowności zmniejszają się wraz ze wzrostem okresu pozostającego do daty zapadalności aktywa.

Kurs nietransakcyjny

Kurs danego papieru wartościowego równy dolnemu lub górnemu ograniczeniu, ustalony w sytuacji gdy kurs określony zgodnie z obowiązującymi zasadami w systemie kursu jednolitego (lub w czasie notowań ciągłych podczas równoważenia) wykracza poza ograniczenia wahań kursów zaś przewodniczący sesji nie zmieni owych ograniczeń lub określenie dotyczące rynku walutowego opisujące kurs oferowany przez jakiś bank ale kurs, po którym nie doszło do zawarcie transakcji (np. gdy bieżący kurs EUR/PLN wynosi 4,50, a któryś z banków wystawia ofertę sprzedaży EUR za PLN z poziomem 4,52 licząc na sprzedaż po wyższym niż obecny poziomie).

Kurs otwarcia

Kurs ustalony na podstawie zleceń przyjętych przed otwarciem sesji giełdowej przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących w systemie kursu jednolitego; w przypadku niemożliwości ustalenia kursu otwarcia, za kurs otwarcia przyjmuje się kurs pierwszej transakcji.

Kurs realizacji

Patrz "strike"

Kurs zamknięcia

Kurs ostatniej transakcji danym instrumentem finansowym na sesji.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes