Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Afiliant

Dom maklerski nie będący członkiem giełdy i składający swoje zlecenia na giełdę za pośrednictwem członka giełdy.

Akcja

Papier wartościowy, dokument świadczący o udziale jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej, uprawniający go do otrzymywania dywidend i uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Akcja uprzywilejowana

Forma kapitału akcyjnego charakteryzująca się przywilejami w stosunku do akcji zwykłych co do prawa głosu, wypłaty dywidendy, podziału majątku w razie likwidacji spółki i ewentualnie pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji.

Akcyza

Podatek pośredni obciążający obrót towarami konsumpcyjnymi; podmiotem opodatkowania są producenci i importerzy wyrobów akcyzowych.

Aktywa

Ogół środków i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną.

Animator rynku

Dom maklerski - członek Giełdy, który na podstawie umowy z giełdą zobowiąże się do podtrzymywania płynności danego papieru wartościowego.

Anioł biznesu

Anioł biznesu (business angel), anioł inwestycji (angel investor), anioł (angel) jest zamożną osobą, która dostarcza kapitał na rozpoczęcie biznesu, otrzymując w zamian udziały w przedsięwzięciu. Anioły biznesu, w przeciwieństwie do inwestorów venture capital, którzy zarządzają zgromadzonym kapitałem, inwestują własne środki. Anioł biznesu ponosi ogromne ryzyko, stąd jego oczekiwania co do zwrotu z inwestycji również są wysokie. Profesjonalni aniołowie szukają możliwości inwestycyjnych, które w przeciągu 5 lat mogą przynieść przynajmniej się 10-krotny zysk w porównaniu z zainwestowanym kapitałem. Takie zyski są możliwe poprzez przemyślane strategie wyjścia, do których zalicza się pierwszą ofertę publiczną (IPO) lub sprzedaż swoich udziałów. Jako ciekawostkę można zapamiętać, że aniołowie biznesu zapełniają lukę jako źródło finansowania początków biznesu. Ta luka powstaje pomiędzy grupą nazwaną z angielskiego 3 F (family, friends, fools) a venture capital.

Aport

Wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza).

Arkusz zleceń (w systemie kursu jednolitego)

Uporządkowane według cen zestawienie zleceń na dany papier wartościowy, przekazanych na giełdę przed sesją i uwzględnianych w ustalaniu kursu na danej sesji.

Asymilacja

Połączenie dwóch linii notowań tego samego papieru wartościowego.

  Do początku  1 | 2  Do końca  
[Następne||]

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes