Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Obligacja

Papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatoriusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienie określonego świadczenia (płacenia obligatoriuszowi określonej sumy pieniędzy - zazwyczaj w określonych przedziałach czasu oraz do wypłacenia pełnej kwoty pożyczki w terminie wykupu); obligacja zamienna daje obligatoriuszowi prawo do wymiany na inne papiery wartościowe danego emitenta w przyszłości i na z góry określonych warunkach.

Opcja Call

Opcja dająca nabywcy prawo do kupna waluty, a na sprzedawcę nakładająca obowiązek jej sprzedaży.

Opcja Put

Opcja dająca nabywcy prawo do sprzedaży waluty, a na sprzedawcę nakładająca obowiązek jej kupna.

OPPS

Zysk operacyjny przypadający na jedną akcję.

Osłona (tarcza) podatkowa

Efekt zmniejszenia obciążeń podatkowych jednostki w wyniku poniesionych pewnych kosztów uznawanych w przepisach podatkowych za koszt uzyskania przychodów.

OTM

Out of the money - określa położenie strike opcji walutowej względem kursu referencyjnego, opcje out of the money call posiadają strike powyżej kursu referencyjnego (czyli np. kursu forward na darę zapadalności opcji walutowej), opcje in the money put posiadają strike poniżej kursu referencyjnego.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes