Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Narodowy Fundusz Inwestycyjny (NFI)

Spółka powołana w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, posiadająca akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw wniesione do programu przez Skarb Państwa; obecnie istnieje 14 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

NDF

Non deliverable forward - kontrakt forward, którego rozliczenie odbywa się poprzez porównanie kursu forward i spot w dniu zapadalności transakcji. Różnica ta pomnożona przez nomiał transakcji obciąża bądź uznaje rachunek strony zawierającej NDF.

NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)

Indeks typu cenowego obejmujący 14 akcji NFI otrzymanych z wymiany jednego powszechnego świadectwa udziałowego NFI, liczony od 12.06.1997 r.

NOPLAT

(Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) zysk operacyjny netto minus skorygowane podatki.

NPV

Net present value, termin określający bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych. Do wyliczenia owej wartości bieżącej wykorzystuje się dyskonto oparte o przyszłych stóp procentowych.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes