Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Zarząd Giełdy

Organ wykonawczy giełdy, składający się z pięciu osób, na którego czele stoi Prezes Zarządu. Zarząd Giełdy kieruje sprawami i zarządza majątkiem giełdy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarządzanie portfelem papierów wartościowych

Usługa świadczona przez dom maklerski, polegająca na podejmowaniu w imieniu klienta decyzji w zakresie inwestowania w papiery wartościowe; wymaga zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Zawieszenie notowania

Tymczasowe zaprzestanie ustalania ceny na dany papier wartościowy danego emitenta na określony czas, na jego wniosek lub ze względu na interes lub bezpieczeństwo uczestników obrotu.

zd (z dywidendą)

Informacja podawana obok kursu giełdowego dla danej akcji oznaczająca, że akcje sprzedawane są z prawem do dywidendy za ostatni okres obrachunkowy.

Zlecenie maklerskie

Zlecenie wystawiane przez członka giełdy na podstawie zlecenia klienta.

Zlecenie z limitem ceny

Zlecenie z podaną maksymalną cenę zakupu lub minimalną ceną sprzedaży papierów wartościowych.

Zmienność

Patrz: "volatility"

Zmienność historyczna

Patrz: "historical volatility"

Zmienność implikowana

Patrz: "implied volatility"

zp (z prawem poboru)

Informacja podawana obok kursu giełdowego dla danej akcji oznaczająca, że akcje sprzedawane są z prawem do dywidendy za ostatni okres obrachunkowy.

  Do początku  1 | 2  Do końca  
[Następne||]

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes