Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

DCF

(Discounted Cash Flows) zdyskontowane przepływy gotówkowe.

Dematerializacja świadectw

Zamiana przez KDPW S.A. powszechnych świadectw udziałowych NFI z postaci materialnej na zapis elektroniczny.

Dezinwestycje

Proces wyzbywania się przez przedsiębiorstwo aktywów o niskiej produktywności lub uznanych za zbędne.

DFL

Dźwignia finansowa (financial leverage); miara ryzyka finansowego wyrażona ilorazem: EBIT i EBIT pomniejszony o koszt odsetek (lub ilorazem względnego przyrostu EPS i względnego przyrostu EBIT); wiąże się z angażowaniem przez przedsiębiorstwo kapitałów obcych i możliwością uzyskania tą drogą dodatkowych korzyści finansowych (tzw. efekt lewarowania), które wystąpią tylko w sytuacji, gdy rentowność majątku przedsiębiorstwa jest wyższa od wysokości przeciętnego oprocentowania płaconego przez przedsiębiorstwo z tytułu korzystania z kapitałów obcych.

Dogrywka (w systemie kursu jednolitego)

Faza sesji w systemie jednolitym, w czasie której mogą być składane i realizowane zlecenia kupna i sprzedaży po ustalonym kursie.

DOL

Dźwignia operacyjna; miara ryzyka operacyjnego wyrażona ilorazem: przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty zmienne i przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty zmienne oraz koszty stałe (lub ilorazem względnego przyrostu EBIT i względnego przyrostu przychodów ze sprzedaży); jej działanie umożliwia osiąganie korzyści ekonomicznych i finansowych drogą powiększania sprzedaży dzięki stałości części kosztów, a zatem możliwości szybszego tempa wzrostu zysków w stosunku do wzrostu sprzedaży przedsiębiorstwa.

Dom maklerski

Podmiot posiadający zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd między innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych na własny lub cudzy rachunek, a także na zarządzanie portfelem papierów wartościowych i doradztwo inwestycyjne dla swoich klientów.

Dopuszczalne wahanie kursu (widełki)

Określone dla poszczególnych systemów notowań i typów papierów wartościowych maksymalna zmiana kursu w stosunku do kursu odniesienia.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego

Zgoda Rady Giełdy na obrót danym papierem wartościowym na giełdzie.

Downgrade

Negatywna zmiana ratingu, obniżenie ratingu.

  Do początku  1 | 2  Do końca  
[Następne||]

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes