Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Laffera krzywa

Krzywa odzwierciedlająca zależność pomiędzy wysokością podatków, a dochodem z podatków. Krzywa sugeruje, iż wzrost podatku w początkowym okresie doprowadza do wzrostu dochodów państwa z tego tytułu, jednakże po przekroczeniu pewnych wartości dalsze podwyższanie wysokości podatku skutkuje uchylaniem się podatnika od jego płacenia i w efekcie do zmniejszenia wpływów z tytułu nałożonych obciążeń podatkowych.

LBO

Wykup lewarowany (leveraged buyout; LBO) ma miejsce, kiedy inwestor przejmuje kontrolę nad firmą poprzez pożyczone środki lub dług. LBO jest strategią inwestycyjną zakładającą przejęcie innej firmy przez użycie znaczącej kwoty pożyczonych pieniędzy lub emisję obligacji. Często aktywa przejmowanego podmiotu, obok aktywów przejmującego, służą jako zabezpieczenie kredytu. Celem takiej strategii jest umożliwienie znaczących przejęć bez dużego zaangażowanie kapitałów własnych. Najczęściej udział długu do kapitału przy tego rodzaju transakcjach wynosi 70%/30%. Część kapitałowa bardzo często zgromadzona jest na zasadach kapitału private equity. Najczęściej pożyczony kapitał pochodzi z kredytów bankowych i/lub emisji publicznej lub prywatnej obligacji. Obligacje te często, żeby zachęcić do ich wykupu, są wysoko oprocentowane. W ten sposób zaciągnięty dług pojawia się w bilansie firmy przejmowanej i spłacany jest z środków pieniężnych wygenerowanych (free cash flow) właśnie przez nią.

Leasing

Umowa nienazwana (nie uregulowana przepisami kodeksu cywilnego), jej treść kształtuje praktyka gospodarcza; przez zawarcie umowy leasingu jedna ze stron (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębio rstwa, oddać drugiej stronie (leasingobiorcy) rzecz do używania, zaś leasingobiorca zobowiązuje się płacić jej z tego tytułu umówiony czynsz.

LimAkt (limit aktywacji)

Zlecenie z limitem lub bez limitu ceny. Pojawia się w arkuszu zleceń dopiero w momencie przekroczenia przez kurs rynkowy określonego w zleceniu poziomu.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes