Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Implied volatility

Parametr opisujący przyszłe zmiany instrumentu bazowego, którego wartość uwzględnia zarówno historical volatility (zmienność historyczną) jak i bieżące oczekiwania traderów, co do kształtowania się wartości kursu instrumentu bazowego w przyszłości.

Indeks giełdowy

Miernik zmian cen papierów wartościowych; obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybraną grupę.

Instrument pochodny

Instrument, którego cena zależy bezpośrednio od ceny lub wartości innego instrumentu (instrumentu bazowego).

Interwencja

Faza sesji przed fixingiem w czasie której uczestnicy rynku, animatorzy mogą dokonywać modyfikacji wcześniej złożonych przez siebie zleceń lub działania banku centralnego podejmowane w celu obrony kursu walutowego.

IOSCO

International Organisation of Securities Commissions - Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych - Polska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest członkiem tej organizacji od roku 1991.

ITM

In the money - określa położenie strike opcji walutowej względem kursu referencyjnego, opcje in the money call posiadają strike poniżej kursu referencyjnego (czyli np. kursu forward na darę zapadalności opcji walutowej), opcje in the money put posiadają strike powyżej kursu referencyjnego (czyli np. kursu forward na darę zapadalności opcji walutowej).


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes