Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Joint Bond

Obligacja, której wykup jest gwarantowany przez firmę inną niż emitent, najczęściej firmę matkę, zwykle o ratingu wyższym niż sam emitent.

Joint venture

Spółka handlowa zawiązana przez firmę krajową z firmą zagraniczną lub przez firmy zagraniczne na terenie danego państwa w celu prowadzenia działalności handlowej. Jedna z form międzynarodowej kooperacji przemysłowej o charakterze kapitałowym, polegająca na podjęciu przez co najmniej dwóch partnerów wspólnej działalności w ramach utworzonego w tym celu podmiotu gospodarczego.

Junk Bond

Obligacja wyemitowana przez spółkę posiadającą rating niższy niż BB, narażona na duże ryzyko niewypłacalności, zwykle o dużej rentowności. Obligacje taki są często przedmiotem agresywnej spekulacji gdyż ich cena zmienia się bardzo dynamicznie - w zależności od komunikatów napływających przed datą zapadalności obligacji od emitenta.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes