Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Pasywa

Suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) oraz wierzycieli.

PCR (po cenie rynkowej)

Zlecenie bez limitu ceny, które może być wykonane w całości lub częściowo. Cena realizacji zlecenia będzie równa cenie najlepszego zlecenia oczekującego w arkuszu po przeciwnej stronie. Niezrealizowana część zlecenia rynkowego staje się zleceniem z limitem ceny równym cenie wykonania.

PCRO (zlecenia po cenie rynkowej na otwarcie)

Zlecenie bez limitu ceny, które może być wykonane w całości lub częściowo. Składane jest na otwarcie notowań ciągłych lub na notowania jednolite. Cena wykonania zlecenia równa jest kursowi otwarcia. Niezrealizowana część zlecenia rynkowego staje się zleceniem z limitem ceny równym cenie otwarcia.

Phi

Współczynnik opisujący opcję bądź pozycję opcyjną, informujący o tym, o ile wzrośnie wartość opcji, jeśli stopa procentowa waluty bazowej wzrośnie o 1 punkt procentowy.

PKC (po każdej cenie)

Zlecenie z limitem ceny, oznaczające chęć nabycia/sprzedaży określonej ilości walorów niezależnie od ceny.

Prawo poboru

Przysługujące akcjonariuszom prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, które może być przedmiotem obrotu giełdowego.

Prospekt emisyjny

Dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej emitenta oraz o papierach wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do publicznego obrotu.

Próg rentowności

Punkt graniczny wskazujący na wartość sprzedaży przedsiębiorstwa, przy której następuje jej zrównanie z kosztami stałymi i zmiennymi poniesionymi na jej wytworzenie. Próg rentowności określa minimalną wielkość sprzedaży, która gwarantuje przedsiębiorstwu pokrycie przychodami z niej wszystkich poniesionych kosztów.

Przed otwarciem

Faza sesji w systemie kursu jednolitego i notowaniach ciągłych - przyjmowanie i gromadzenie zleceń w arkuszu oraz publikacja teoretycznego kursu otwarcia, brak transakcji.

Przepływy pieniężne

Wpływy i wydatki gotówki oraz jej ekwiwalentów.

  Do początku  1 | 2  Do końca  
[Następne||]

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes