Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

WACC

(Weighted Average Cost of Capital) koszt kapitału wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo mierzony średnią ważoną kosztów poszczególnych składników w kapitale całkowitym.

War bond

Jak sama nazwa wskazuje terminem tym zwykło się określać obligacje emitowaną przez rząd państwa zaangażowanego w konflikt zbrojny. Obligacje te gwarantują zwykle zwrot znacznie poniżej zwrotu oferowanego przez rynek i dlatego też mogą być wykorzystywane tylko w przypadku silnego poparcia dla działalności rządu.

Warrant

Zwykle publicznie notowany instrument pochodny dający posiadaczowi prawo do kupna bądź sprzedaży określonego aktywa (najczęściej również notowanego) w określonym czasie w przyszłości. Alternatywa opcji - przy czym o nieco gorszych (ze względu na standaryzację i płynność) możliwościach wykorzystań zabezpieczających.

Warset

Nazwa systemu notującego warszawskiej giełdy.

Wartość rynkowa spółki

Patrz: "kapitalizacja"

Weksel

Papier wartościowy, sformalizowany dokument, który powinien zostać sporządzony według zasad określonych w ustawie Prawo wekslowe; występuje w obrocie w dwóch postaciach: jako weksel własny i trasowany; głównym zobowiązanym z weksla własnego jest jego wystawca; wystawca weksla trasowanego poleca w nim zapłatę sumy wekslowej innej osobie, zwanej trasatem, która staje się dłużnikiem wekslowym po złożeniu podpisu na wekslu jako tzw. akceptant; przeniesienie weksla następuje przez indos.

WIG

Warszawski Indeks Giełdowy, indeks typu dochodowego, obejmujący akcje spółek notowanych na rynku podstawowym, liczony od 16.04.1991 r.

WIG sektorowe

Subindeksy WIG-u, pozwalające ocenić efektywność inwestowania w spółki z różnych sektorów gospodarczych. Datą bazową subindeksów sektorowych jest 31.12.1998 r.

WIG20

Indeks typu cenowego obejmujący akcje 20 spółek rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych, liczony od 16.04.1994 r.

WiN (ważne do pierwszego wykonania)

Można je składać w każdej fazie sesji. Jeśli zlecenie zostanie wykonane tylko w części, niezrealizowana część traci ważność.

  Do początku  1 | 2  Do końca  
[Następne||]

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes