Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Bank inwestycyjny

Instytucja finansowa skupiająca swoje wysiłki na jak najefektywniejszym alokowaniu kapitału oraz świadcząca usługi w zakresie zarządzania finansami, doradztwa kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, zarządzania aktywami powierzonymi i własnymi oraz operacji rynku pieniężnego i obrót instrumentami zabezpieczającymi przed ryzykiem.

Barrier (Trigger)

Poziom kursu, stopy procentowej, indeksu aktywujący bądź dezaktywujący dane prawo opcyjne w portfelu nabywcy opcji. Po przekroczeniu tego zdefiniowanego poziomu opcja barierowa zmienia swój charakter.

Barter

Umowa polegająca na wymianie jednego towaru na drugi; każda ze stron transakcji barterowej jest jednocześnie nabywcą i sprzedawcą, a ekwiwalentem jest towar. Wymiana barterowa jest skomplikowana, kosztowna i czasochłonna, wymaga bowiem zetknięcia się dwóch kontrahentów, dysponujących wzajemnie potrzebnymi sobie rodzajami towarów w odpowiednich ilościach.

bd (bez dywidendy)

Informacja podawana obok kursu giełdowego dla danej akcji oznaczająca, że nabywcom akcji nie przysługuje już prawo do dywidendy za ostatni okres obrachunkowy.

Beneficjent

Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd.

Bessa (rynek niedźwiedzia)

Długotrwała, silna tendencja spadkowa na rynku.

Beta współczynnik

Miara ryzyka niedywersyfikowalnego (systematycznego) związanego z pojedynczym walorem.

Biegły rewident

Osoba fizyczna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka cywilna i osoba prawna, uprawnione na podstawie odnośnych przepisów do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości.

Bony skarbowe

Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, których termin wykupu nie przekracza jednego roku; nie są przedmiotem obrotu na giełdzie warszawskiej.

bp (bez prawa poboru)

Informacja podawana obok kursu giełdowego dla danej akcji oznaczająca, że nabywcom akcji nie przysługuje już prawo poboru.

  Do początku  1 | 2  Do końca  
[Następne||]

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes