Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Sąd giełdowy

Stały sąd polubowny powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikami transakcji giełdowych oraz pomiędzy giełdą a jej akcjonariuszami.

Serwisy giełdowe

Zestawy informacji giełdowych udostępniane przez giełdę dystrybutorom informacji w postaci przekazu elektronicznego.

Sesja giełdowa

Określony przedział czasu, w którym mogą być zawierane transakcje na giełdzie. Na giełdzie warszawskiej sesje odbywają się regularnie w miejscu zwanym parkietem, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 16:10.

SiTech

Segment innowacyjnych technologii, w skład którego wchodzą spółki "nowej ekonomii" .

Spółka giełdowa

Spółka publiczna, której akcje chociaż jednej emisji są dopuszczone do obrotu giełdowego.

Spółka publiczna

Spółka, której akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone do obrotu publicznego przez KPWiG.

Stopa dywidendy

Iloraz wypłaconej dywidendy w ostatnim roku i średniej wartości rynkowej spółki w badanym okresie (wyrażona w procentach).

Stopa zwrotu

Przyrost wartości inwestycji uwzględniający dywidendy lub odsetki i prawa poboru, wyrażony w procentach.

Stopa zwrotu z akcji

Procentowa zmiana kursu akcji pomiędzy ostatnią sesją poprzedniego okresu i ostatnią sesją badanego okresu; dywidenda traktowana jest w taki sposób, jakby była zainwestowana w akcje na pierwszej sesji po ustaleniu praw do dywidendy.

Stopa zwrotu z indeksu

Procentowa zmiana wartości indeksu giełdowego z notowań jednolitych pomiędzy ostatnią sesją poprzedniego okresu i ostatnią sesją badanego okresu.

  Do początku  1 | 2  Do końca  
[Następne||]

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes