Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Rada Giełdy

Rada nadzorcza w spółce prowadzącej giełdę. Na GPW oprócz zadań określonych kodeksem handlowym Rada dopuszcza papiery wartościowe do obrotu giełdowego, a domy maklerskie do działania na giełdzie.

Raporty bieżące i okresowe

Informacje, które emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego ma obowiązek przekazywać do wiadomości publicznej.

Regresja liniowa

Metoda najmniejszych kwadratów; statystyczna procedura służąca do matematycznego szacowania (estymacji) przeciętnej zależności pomiędzy zmienną zależną i zmienną niezależną (niezależnymi w regresji wielorakiej).

Rewolwing

Kredyt wielokrotnie zaciągany i spłacany w trakcie trwania umowy kredytowej.

Rho

Współczynnik opisujący opcję bądź pozycję opcyjną, informujący o tym, o ile wzrośnie wartość opcji, jeśli stopa procentowa waluty niebazowej wzrośnie o 1 punkt procentowy.

ROA

(Return on Assets) stopa zwrotu z aktywów; iloraz zysku netto i aktywów na koniec okresu obrotowego.

ROE

(Return on Equity) stopa zwrotu z kapitału własnego; iloraz zysku netto i kapitałów własnych na koniec okresu obrotowego.

Rozliczenie transakcji

Uregulowanie należności w papierach wartościowych i pieniądzach, wynikających z zawarcia transakcji.

Rozproszenie akcji

Jeden z warunków dopuszczeniowych; wymagana regulaminem giełdy minimalna liczba akcjonariuszy posiadająca akcje danej spółki. Dla rynku podstawowego: 500, dla rynku równoległego: 300

Rynek NFI

Segment rynku giełdowego, na którym notowane są świadectwa NFI.

  Do początku  1 | 2  Do końca  
[Następne||]

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes