Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Factoring

Technika zabezpieczająca bieżące finansowanie działalności przedsiębiorstwa, połączona ze świadczeniem specyficznych usług finansowych.

FESE

Federation of European Stock Exchanges - Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych - organizacja grupująca giełdy z krajów Unii Europejskiej. GPW jest od 1991 roku członkiem korespondentem FESE, oraz bierze udział w pracach Komitetu ds. rynków rozwijających się.

FIBV

Federation Internationale des Bourses de Valeurs - Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych - organizacja grupująca największe i najlepiej zorganizowane giełdy świata. GPW jest członkiem FIBV od 10 października 1994 r.

Fixing

System notowań według kursu jednolitego lub powszechne określenie określające ustalenie wartości spot kursu walutowego przez NBP.

Forfaiting

Umowa nienazwana prawa cywilnego, jej trzon stanowi sprzedaż przez przedsiębiorcę na rzecz instytucji forfaitingowej wierzytelności za cenę odpowiadającą wartości wierzytelności, pomniejszoną o prowizję oraz o koszty instytucji forfaitingowej.

Formuła braci Lehman

Zasada wprowadzona przez braci Lehman w działalności banków inwestycyjnych. Wyraża się ona następująco: 5% - to poziom marży z tytułu usług finansowych za pierwszy milion kapitału zaangażowany w usługę finansową 4% - marża za drugi milion zaangażowanego kapitału 3% - marża za trzeci milion zaangażowanego kapitału 2% - marża za czwarty milion zaangażowanego kapitału 1% - marża za każdy następny milion zaangażowanego kapitału.

Forward

Oznacza najczęściej sposób rozliczenia dowolnego kontraktu, które następuje w więcej niż dwa dni robocze po dacie ustalenia warunków transakcji. Na rynku derywatów określenie to przylgnęło do terminowej transakcji wymiany walut.

Franchising

Sposób współpracy podmiotów gospodarczych, z których jeden posiada kapitał (franchising biorca), drugi zaś dysponuje sprawdzonymi metodami działania (franchising dawca). Jest umową nienazwaną prawa cywilnego, o charakterze kooperacyjnym; w ramach umowy dawca franchisingu zobowiązuje się do udostępnienia podmiotowi korzystającemu z franchisingu: swojej firmy, godła, emblematu, znaków towarowych, know-how itp.; Inaczej mówiąc, określone przedsiębiorstwo udostępnia swoją wiedzę, technologię, znak firmowy i pomoc w zastosowaniach innemu przedsiębiorstwu, które otrzymując od franchising dawcy "sposób na przedsiębiorczość" zobowiązuje się do działania zgodnie z wynegocjowanymi i zapisanymi w umowie zasadami.

Fundusz powierniczy

Wyodrębniona finansowo wspólna masa majątkowa uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarządzana przez towarzystwo funduszy powierniczych.

Futures (kontrakt terminowy)

Umowa pomiędzy dwoma stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w ściśle określonym przyszłym terminie (dniu wygaśnięcia) i po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes